Regulamin świadczenia usług

Niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy BUSINESSLAND sp. z.o.o., ul. Świętokrzyska 10B, 32-700 Bochnia, KRS 0000634831, REGON 365365055, NIP 8681966698, zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Usługobiorcy, a Usługobiorca płacić Usługodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi.

 2. Zakres świadczonych usług będzie ustalany na bieżąco przez strony. 

§ 2

Świadczenie usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi w sposób staranny, sumienny, prawidłowy i zgodny z wytycznymi otrzymywanymi od Usługobiorcy.  

 2. Usługodawca zachowuje dowolność w wyborze miejsca i czasu świadczenia usług.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a w szczególności do bieżącego przesyłania dodatkowych materiałów, informacji i danych potrzebnych do świadczenia usług.  

 4. Usługodawca będzie przedstawiał Usługobiorcy rezultaty świadczenia usług drogą elektroniczną, a Usługobiorca drogą elektroniczną będzie dokonywał akceptacji tychże rezultatów.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie aplikacji firm trzecich.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za luki bezpieczeństwa w aplikacjach firm trzecich.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek luk bezpieczeństwa lub nieprawidłowego działania oprogramowania firm trzecich.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek działania osób trzecich.

§ 3

Wynagrodzenie

 1. Za świadczenie usług, Usługobiorca będzie płacić Usługodawcy wynagrodzenie według ustalonej wcześniej kwoty.

 2. Wynagrodzenie będzie płatne z góry za każdy okres rozliczeniowy.

 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

 4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury proforma wystawianej przez Usługodawcę i doręczanej Usługobiorcy drogą elektroniczną.

 5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy przy pomocy systemów płatności elektronicznej tpay.com lub PayPal.

§ 4

Poufność

 1. Strony uzgadniają, że informacje techniczne, technologiczne, handlowe, marketingowe, sprzedażowe oraz dotyczące organizacji i zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

 3. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania, w trakcie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5

Czas trwania i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Wypowiedzenie może zostać doręczone drugiej stronie w formie wiadomości e-mail.

 3. W razie wypowiedzenia umowy, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, w czasie trwania, którego zostało złożone wypowiedzenie.  

§ 6

Dane osobowe

 1. Każda ze stron przetwarza dane osobowe drugiej strony zawarte w umowie oraz inne, przekazane w związku z realizacją umowy.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z prowadzoną dokumentacją księgową, co stanowi realizację obowiązków podatkowych i rachunkowych nakładanych na strony przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres, w którym prawo nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej.

 4. W procesie przetwarzania danych osobowych mogą brać udział podwykonawcy, którzy w związku ze świadczeniem usług na rzecz stron uzyskują dostęp do przetwarzanych danych osobowych, tacy jak dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi IT, biura rachunkowe.

 5. Stronom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, przy czym: sprostowanie danych możliwe jest poprzez aneks do umowy, sprostowanie danych zawartych na fakturze możliwe jest poprzez korektę lub notę korygującą, usunięcie danych osobowych nie jest możliwe do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy oraz do upływu okresu czasu, przez który prawo nakazuje przechowywać dokumentację księgową. 

 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

§ 7

Pozostałe postanowienia

 1. Strony będą kontaktować się ze sobą za pomocą poczty e-mail oraz połączeń telefonicznych. Strony ustalają następujące dane do kontaktu:

Usługodawca – e-mail: biuro@zarzadzany.wpstacja.pl tel.: 787 618 617

 1. Prawem właściwy dla umowy jest prawo polskie.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z umową jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pomiędzy klientem, zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”,

a

BUSINESSLAND sp. z.o.o., ul. Świętokrzyska 10B, 32-700 Bochnia, KRS 0000634831, REGON 365365055, NIP 8681966698

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,

zważywszy, że Zleceniobiorca będzie świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi administracji i zarządzania usługami w chmurze internetowej, a w związku z tym Zleceniobiorca będzie miał możliwość dostępu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem chmury internetowej przez Zleceniodawcę,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Oświadczenia Stron

 1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe gromadzone za pośrednictwem usług chmurowych, które to dane mogą zawierać, w szczególności, informacje takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, firma, numer NIP.

 2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym niniejszą umową.

 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług na rzecz Administratora danych. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.

 4. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

 

§ 2

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

 1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z administracją i zarządzaniem usług w chmurze.

 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

 3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić Administratorowi danych możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Administratorowi danych osobowych wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

 8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

 

§ 4

Pod powierzenie

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze umowy pod powierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji pod przetwarzającego przez Administratora danych lub braku sprzeciwu. Zawierając niniejszą umowę, Zleceniodawca akceptuje następujących pod przetwarzających:

  • OVH Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, Regon: 933029040. W chmurze tej firmy zlokalizowane są nasze skrzynki pocztowe

  • Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa, PL. Z chmury tej firmy korzystamy przy wysyłaniu części naszych maili

  • „TWÓJ DORADCA” Monika Stoparek woj. miejsc. Oleśnica, ul. Północna, nr 19, 56-400 Numer NIP 9111796337 Numer REGON  021392883. Firma ta, zajmuje się naszą księgowością.

 2. Powierzenie przetwarzania danych pod przetwarzającym spoza listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi danych w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator danych może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu pod przetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć danych po przetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego pod przetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć pod powierzenie temu pod przetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Zleceniobiorca zgłosi Zleceniodawcy w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

 3. Dokonując pod powierzenia, Zleceniobiorca ma obowiązek zobowiązać Pod przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego pod powierzenia.

 

§ 5

Odpowiedzialność stron

 1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.

 3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

 2. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje przez czas świadczenia usług na rzecz Administratora, które to usługi wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.